Vaikuttavuusseurannan tuloksia 10/2017

Tulokset ovat parantuneet entisestään

Kaikkien seurattavien suureiden kohdalla voimme osoittaa yhä useamman potilaamme olevan hoitotavoitteessa. Kansallisten suositusten mukaisesti diabeetikon GHB-A1c tavoitearvo on 53 mmol/l (vastaa 7,0 %) ja LDL-kolesterolin tavoite on enintään 2,5 mmol/l. Sepelvaltimotautipotilaan kohdalla pyritään enintään 1,8 mmol/l LDL-arvoon.

Ohessa on esitettynä kuluvan vuoden tuloksiamme Espoossa. Otannassa on mukana kaikki potilaat, joiden hoito on kuulunut meille vähintään vuoden ajan. Tuloksissa on mukana sekä Oma Lääkärisi Espoontorin että Oma Lääkärisi Iso Omenan potilaat.

Diabeetikoiden hoitotasapaino on parantunut merkittävästi yhdessä vuodessa (kuva 1). Lähtötilanteessa 59 % oli hoitotasapainossa sokereiden suhteen ja vuoden hoidon jälkeen 67 % on hoitotasapainossa.

1

Myös diabeetikoiden LDL-tasossa on tapahtunut selkeä paraneminen (kuva 2). Hoitotasapainossa olevien osuus on noussut 43 %:sta 59 %:iin.

2

Sepelvaltimotautipotilaiden osalta tärkeä mittari on LDL-kolesterolitaso, jonka pitäisi olla enintään 1,8 mmol/l. Viimeisessä graafissa (kuva 3) on esitetty kaikkien toiminta-aikana (4/2013 – 4/2017 hoitamiemme sepelvaltimotautipotilaiden LDL-keskiarvot ja hoitotavoitteessa olevien osuus. Alkuvaiheessa 32 % sepelvaltimotautipotilaista oli hoitotasapainossa ja nykytilanteessa osuus on 42 %, eli hoitotasapainossa olevien määrä on kasvanut 30 %:lla.

3