De bästa social- och hälsovårdstjänsterna kostnadseffektivt

Kvalitet och kostnadseffektivitet går hand i hand.

Mehiläinens Oma-verksamhetsmodell är ett nytt slags sätt att ta itu med de offentliga social- och hälsovårdstjänster som är på kommunens ansvar. I verksamhetens centrum ligger kontinuerligt förbättrande av verksamheten, smidiga förändringar samt engagerande av personalen i allt utvecklingsarbete. I vårt arbete siktar vi på toppkvalitet och tillgänglighet, effektiva tillvägagångssätt samt kontinuerlig mätning av verksamheten. I Oma-verksamhetsmodellen är kommunen och den privata tjänsteproducenten partner som gemensamt ställer upp målen och deltar i styrningen av all verksamhet.

Mehiläinens Oma-verksamhetsmodell omfattar följande servicepaket för kommunkunder

 • Oma Sote-helhetsutkontrakteringar
 • Oma Lääkärisi-hälsostationer
 • Jourtjänster
 • Läkaruthyrning
 • Skötaruthyrning
 • Hemvårdstjänster
 • Mottagningstjänster för invandrare
 • Skolhälsovård
 • Rådgivning för mödravård och barnavård
 • Hemsjukvård och äldreomsorg
 • Företagshälsovårdens tjänster

För kommunen betyder Oma-verksamhetsmodellen att

 • kostnader är konkurrenskraftiga och under kontroll: vi producerar tjänsterna på samma kostnadsnivå som beställare-kundens egen tjänsteproduktion och till och med förmånligare. Man kommer typiskt överens om ett fast pris för tjänsterna vilket också garanterar att kostnaderna hålls under kontroll. Dessutom sparar kommunen avsevärda summor till exempel när kostnaderna för specialistsjukvården sjunker.
 • utvecklandet av den egna verksamheten blir snabbare och mångsidigare: Utkontrakterad verksamhet ger goda förutsättningar för uppmuntrande samarbete och jämförelse med kommunens egen verksamhet. Vi genomför samarbetet som ett konfidentiellt partnerskap i vilket kunskap och de bästa tillvägagångssätten delas öppet och genom vilket de båda parterna kan lära av varandra.
 • kommuninvånarna är nöjda och tillgången till arbetskraft garanterad: Vår verksamhetsmodell tar hand om såväl kommuninvånarna som arbetstagarna och säkerställer tillgången till högkvalitativa tjänster och deras kontinuitet.

För kommuninvånaren betyder Oma-tjänstelöftet att

 • man kan komma till mottagningen: På alla våra hälsostationer har förverkligats åtkomst till icke brådskande läkarmottagning inom två veckor, vilket enligt undersökningar uppnås endast av cirka en femtedel av Finlands hälsostationer (IHV, 2013)
 • kunderna är nöjda: Vi mäter kundtillfredsställelsen dagligen på alla våra hälsostationer och utvecklar vår verksamhet utgående från den. I genomsnitt 90 % av våra kunder är nöjda med våra tjänster (augusti 2015).
 • vården är effektiv: Vi mäter vårdens effektivitet regelbundet och strävar efter en vårdbalans där risken för försämringar i patientens hälsotillstånd minimeras. Andelen patienter som befinner sig i vårdbalans har ökat systematiskt på våra stationer.

Oma-verksamheten styrs av en kraftig satsning på kvaliteten. Vårt kvalitetssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001:2008, och det kvalitetscertifikat som har beviljats våra mottagningar täcker en stor del av vår verksamhet. Kvaliteten på vår verksamhet syns i kundtillfredsställelsen, vårdens effektivitet, tillgången till tjänsterna och patientsäkerheten.